Huishoudelijk reglement LEC

Inschrijving

De inschrijving voor het examen geschiedt altijd schriftelijk. Voor het examen zullen de examenkosten betaald moeten worden aan het secretariaat van Stichting LEC. De examenkosten kunnen niet contant tijdens examen voldaan worden, maar moeten altijd vooruit betaald worden. Is geen betaling ontvangen, dan is deelname aan het examen niet mogelijk.

Bevestiging

Stichting LEC zal iedere aanmelding schriftelijk bevestigen; waarbij ook de examentijd, examenplaats en examennummer, zal worden bevestigd. Tevens zal aangegeven worden welke hulpmiddelen tijdens het examen mogen worden gebruikt. Een opsomming van documenten/gegevens die de kandidaat tijdens het examen bij zich moet hebben, waaronder in elk geval geldige identiteitspapieren met goed gelijkende foto (paspoort, rijbewijs, en gemeentelijk identiteitsbewijs). Inschrijvingen en/of betalingen die worden ontvangen na de vastgestelde sluitingsdatum worden niet meer aanvaard en doorgeschoven naar de volgende examendatum van het betreffende examen. Restitutie is dan mogelijk, echter met verrekening van administratiekosten.

Annulering en verschuiving van een inschrijving

Annulering van een exameninschrijving kan alleen schriftelijk plaatsvinden. Een schriftelijke annulering moet uiterlijk 14 werkdagen voor de examendatum door het secretariaat van Stichting LEC ontvangen zijn. Er zal dan een alternatieve examendatum worden aangeboden. Bij annulering binnen 14 werkdagen voor de examendatum is het volledige examengeld verschuldigd, tenzij sprake is van aantoonbare overmacht. Annulering van een examen door Stichting LEC, door welke oorzaak dan ook geeft de inschrijver alleen recht op restitutie van het examengeld.

Aansprakelijkheid

Stichting LEC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van het verstrekken van onjuiste en/of incomplete gegevens door de kandidaat. De kandidaat neemt voor eigen risico deel aan het examen. Stichting LEC is niet aansprakelijk voor diefstal van goederen die de kandidaat onbeheerd heeft achtergelaten. De kandidaat vrijwaart Stichting LEC voor de financiële gevolgen van aanspraken van derden, veroorzaakt door de kandidaat en die in enig verband staan met zijn/haar deelname aan het examen.

Overmacht en fraude

Indien het voor Stichting LEC door overmacht niet mogelijk blijkt een examen op een vastgestelde datum af te nemen, behoudt Stichting LEC zich het recht voor het examen te verschuiven naar een door Stichting LEC nader te bepalen datum. Bij fraude van een kandidaat (conform het gestelde in het examenreglement) voor, tijdens of na het examen,kan geen beroep worden gedaan op restitutie van het examengeld.

Auteursrecht

Het auteursrecht op het verstrekte examen-, les- en voorlichtingsmateriaal berust bij Stichting LEC. Derhalve is het op enigerlei wijze verveelvoudigen en/of openbaar maken van het examen-, les- en voorlichtingsmateriaal, zonder vooraf verkregen schriftelijk toestemming van Stichting LEC, verboden.

Correspondentie

Alle correspondentie verloop via het secretariaat van Stichting LEC, dit is gevestigd in Capelle aan den IJssel. Voor het adres wordt verwezen naar de website van Stichting LEC: www.stichting-lec.nl.