Examenreglement LEC

1. Begripsbepaling

Het LEC heeft haar zetel in Capelle aan den IJssel. Het bevoegd gezag wordt uitgeoefend door de directie van het LEC, hierna te noemen LEC. In dit examenreglement wordt verstaan onder:

1.1 Directie
De partij die eindverantwoordelijk is voor het uitvoeren en organiseren van de aangeboden examens. De directie en haar bureau wordt ondersteund door examencommissies (benoemd door de directie; op voordracht van de raad van toezicht). Het secretariaat van het LEC zal alle overlegorganen secretarieel ondersteunen en begeleiden.

1.2 Examencommissie
De door de directie van het LEC ingestelde commissie die aangestuurd wordt door de raad van toezicht en de examens voorbereidt, up-to-date houdt, afneemt (of doet afnemen) en valideert.

1.3 Examinator
Een lid van de examencommissie, of persoon die door de examencommissie is aangezocht om examens af te nemen en de individuele resultaten te beoordelen.

1.4 Auditor
Door een examencommissie aangesteld persoon die steekproefsgewijs toezicht houdt op het praktijk beoordelingsproces bij een opleider.

1.5 Docent
Degene die op niveau 3 beoordeelt of de kandidaten voldoen aan de gestelde praktijkeisen. Hij/zij neemt onder verantwoordelijkheid van het LEC de door het LEC beschikbaar gestelde theorietoets af. De docent stelt het resultaat van de praktijk beoordeling vast. Het resultaat van de theorietoets wordt vastgesteld door het LEC.

1.6 Gecommitteerde
De door de stichting of certificerende instelling benoemde persoon die toezicht houdt op de examens.

1.7 Kandidaat
Degene die schriftelijk is ingeschreven voor een examen.

2. Examenorganisatie en geheimhouding

2.1 Geheimhouding
Examencommissies worden benoemd door het bestuur. Eenieder die betrokken is bij de uitvoering van dit examenreglement en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij/zij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden, is verplicht tot geheimhouding.

2.2 Toezicht en erkenning
De examens waarvoor dit reglement geldt, kunnen onder toezicht van een certificerende instelling staan. De gecommitteerde houdt conform de doelstellingen en de richtlijnen inhoudelijk en procedureel toezicht op beroepskwalificerende examens. Certificaten worden verstrekt door het LEC.

2.3 Processen en werkinstructie
Gedetailleerde beschrijvingen van de verschillende processen en werkinstructies maken deel uit van het kwaliteitssysteem van het LEC. Een examencommissie houdt inhoudelijk toezicht op de examens waarvoor zij verantwoordelijk is gesteld.

2.4 Examengelden
De examengelden worden per examenjaar vastgesteld door het Bestuur. De examengelden worden per 1 januari aangepast voor de periode van een jaar. Hetzelfde geldt voor de kosten verbonden aan inzage, bezwaar en beroep. De tarieven worden door het LEC gepubliceerd.

2.5 Examens
De schriftelijke en mondelinge examenvragen en de eventuele praktijkbeoordelingen zijn in overeenstemming met de geldende exameneisen. Deze worden door een examencommissie geformuleerd en ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Wijzigingen van de exameneisen worden bekendgemaakt door publicatie via het LEC en haar website.

2.6 Toelatingseisen en vrijstellingen
Het LEC laat die kandidaten tot het examen toe die zijn ingeschreven voor het examen. Het is voor eenieder toegestaan zich voor een examen in te schrijven, mits wordt voldaan aan de algemene voorwaarden voor inschrijving examens.

3. Examens

3.1 Vaststellen van examens
De examens worden opgesteld en beoordeeld onder verantwoordelijkheid van een examencommissie, die daarbij de bepalingen van dit examenreglement en de geformuleerde exameneisen in acht neemt.

3.2 Inschrijving examens
Alle informatie omtrent inschrijvingen, uitnodigingen, praktische organisatie, resultaten en de financiële afwikkeling ervan, kan verkregen worden bij het secretariaat van het LEC en zijn vermeld in het huishoudelijk reglement.

3.3 Afname van examens
Mondelinge examens worden door tenminste één examinatoren afgenomen. Deze maakt notities van zijn/haar bevindingen die leiden tot het oordeel. Deze notities kunnen door het bestuur ter inzage gevraagd worden in geval van bezwaar of beroep. De schriftelijke en mondelinge examens zijn niet openbaar. De gecommitteerde van de certificerende instelling en de voorzitter hebben evenwel altijd toegang tot alle examens.

4. Procedure examens

4.1 Examenroosters
Het secretariaat van het LEC zorgt ervoor dat het examenrooster wordt vastgesteld en bepaalt wie bij een examen als examinator optreedt.

4.2 Verloop van de examens
De aangestelde examinator is verantwoordelijk voor een goed verloop van de examens. Hij/zij zorgt ervoor dat de kandidaten tijdig voor het begin van een examen in kennis worden gesteld van hetgeen zij omtrent de procedure dienen te weten. De examinator maakt een proces-verbaal op over het verloop van de zitting en dient dit met het gemaakte werk in bij het secretariaat van het LEC.

4.3 Legitimatie
De kandidaat dient zich voorafgaand aan het examen te legitimeren met de oproep voor het examen alsmede een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs). De examinator is bevoegd kandidaten die zich voor, tijdens en/of na het examen aantoonbaar aan bedrog hebben schuldig gemaakt van (verdere) deelname aan het examen uit te sluiten.

4.4 Opgaven, beoordeling en normering
De structuur van de opgaven en beoordelingsnormen voor de examens worden op voorstel van de betreffende examencommissie vastgesteld door de raad van toezicht. De uitvoering geschiedt onder verantwoordelijkheid van een examencommissie.

4.5 Beoordeling
De uitwerkingen van de schriftelijke examenopgaven en scripties worden beoordeeld conform de beoordelingsnormen door een examencommissie. Meerkeuzevragen (eventueel optisch of digitaal leesbaar) worden door een (eventueel geautomatiseerde) examinator beoordeeld. De examinator van een mondeling examen geeft een oordeel en bepaalt het eindresultaat.

4.6 Uitslagen
Na een examen wordt de uitslag van het examen vastgesteld. Uitslagen van examens niveau 1 en 2 worden vastgesteld door examinatoren. Uitslagen van examens van niveau 3 worden op basis van goedgekeurde examens en antwoordmodellen door de administratie van het LEC vastgesteld. Afwijkingen worden gemeld bij de secretaris van een examencommissie, die dan een beslissing neemt. De administratie van het LEC verstrekt de uitslagen aan de kandidaten.

4.7 Certificaten
De geslaagde kandidaten krijgen een LEC-certificaat toegestuurd. Op verzoek worden duplicaten, tegen betaling, verstrekt. In voorkomende gevallen kunnen LEC-certificaten voor erkende diploma/certificaten worden omgewisseld, dit is afhankelijk van het aanvullende examenreglement voor het betreffende examen. Een kopie van de noodzakelijke certificaten moet dan ingediend worden. Voor deze handelingen zal het LEC administratiekosten in rekening brengen.

4.8 Inzageregeling
Kandidaten kunnen gedurende vier weken na ontvangst van de uitslag hun schriftelijke uitwerkingen van de examens met de daarbij horende opdrachten, inzien op het kantoor van het secretariaat van het LEC. Echter pas nadat daarvoor met het secretariaat een afspraak is gemaakt. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Het is niet toegestaan om van de schriftelijke uitwerkingen of van de werkstukken kopieën te maken.

4.9 Archief
De schriftelijke uitwerkingen van examenopgaven en werkstukken, met de processen-verbaal en verslagen omtrent de schriftelijke en mondelinge examens worden tenminste vijf jaar bewaard op het secretariaat van het LEC. Binnen twee jaar na deze bewaartermijn worden de bovengenoemde bescheiden op een dusdanige wijze vernietigd dat de informatie onherkenbaar is. Digitale kopieën van certificaten en diploma’s worden altijd door het LEC bewaard.

5. Bezwaar en beroep

5.1 Klachten
Alle klachten over en met betrekking tot de uitvoering van de examens, kunnen gericht worden aan het bestuur van Stichting LEC, t.a.v. van het secretariaat. Deze zal binnen twee weken reageren.

5.2 Bezwaar
Een kandidaat kan tegen de uitslag van een examen bezwaar aantekenen. De kandidaat dient daarvoor binnen vier weken na dagtekening van de uitslag zijn inhoudelijke argumenten betreffende het examen schriftelijk kenbaar te maken bij het secretariaat van de stichting. Het bestuur zal dit bezwaar in behandeling nemen en brengt de kandidaat schriftelijk op de hoogte van het besluit op zijn bezwaar. De kosten ten aanzien van het maken van bezwaar zal de kandidaat moeten vergoeden.

5.3 Beroep
Tegen een besluit van een examencommissie kan een kandidaat binnen vier weken na dagtekening van het besluit beroep aantekenen bij het bestuur.

6. Bijzondere gevallen, overgangsbepaling en goedkeuring

6.1 Bijzondere beslissingsbevoegdheid
Omtrent aangelegenheden die om een onmiddellijke beslissing vragen zonder in dit reglement te zijn geregeld, beslist de examinator dan wel de voorzitter van een examencommissie, zo mogelijk in overleg met de gecommitteerde of het secretariaat van het LEC.

6.2 Goedkeuring en geldigheid
Dit reglement is goedgekeurd door het bestuur van het LEC.

6.3 Uitzonderingen
In een specifiek toetsprotocol kan een aanvulling op dit reglement gemaakt worden. Bij uitzonderingen neemt het bestuur van het LEC al dan in niet in samenspraak met de voorzitter van de betreffende examencommissie een beslissing.

Januari 2022